FB Posts

FB Post Saturday_12.19.2020

Ho Ho Ho SM Family,
It is Sunday December 20th and we are 5 days away from Christmas; I hope that you have enjoyed this season even with the virus situation. Always remember to keep you eyes planted on Jesus and it will certainly make it easier to endure all of lives struggles
Polish
Rodzina Ho Ho Ho SM,
Jest niedziela 20 grudnia, a do Bożego Narodzenia pozostało 5 dni; Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś w tym sezonie, nawet jeśli chodzi o wirusy. Zawsze pamiętaj, aby mieć oczy skierowane na Jezusa, a to z pewnością ułatwi przetrwanie wszystkich życiowych zmagań
Chinese
Ho Ho Ho SM Family,
現在是12月20日星期日,距離聖誕節5天了。我希望您即使在感染病毒的情況下也喜歡這個季節。永遠記住讓你的眼睛盯著耶穌,這肯定會使它更容易忍受所有生活中的掙扎
Ho Ho Ho SM Family,
xiànzài shì 12 yuè 20 rì xīngqírì, jùlí shèngdàn jié 5 tiānle. Wǒ xīwàng nín jíshǐ zài gǎnrǎn bìngdú dí qíngkuàng xià yě xǐhuān zhège jìjié. Yǒngyuǎn jì zhù ràng nǐ de yǎnjīng dīngzhe yēsū, zhè kěndìng huì shǐ tā gèng róngyì rěnshòu suǒyǒu shēnghuó zhōng de zhēngzhá
Tamil
ஹோ ஹோ ஹோ எஸ்.எம் குடும்பம்,
இது டிசம்பர் 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் நாங்கள் கிறிஸ்துமஸிலிருந்து 5 நாட்கள் தொலைவில் இருக்கிறோம்; வைரஸ் சூழ்நிலையிலும் கூட இந்த பருவத்தை நீங்கள் அனுபவித்தீர்கள் என்று நம்புகிறேன். இயேசுவின் மீது உங்கள் கண்களை வைத்திருக்க எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள், அது நிச்சயமாக எல்லா வாழ்க்கை போராட்டங்களையும் தாங்குவதை எளிதாக்கும்
Hō hō hō es.Em kuṭumpam,
itu ṭicampar 20 ñāyiṟṟukkiḻamai maṟṟum nāṅkaḷ kiṟistumasiliruntu 5 nāṭkaḷ tolaivil irukkiṟōm; vairas cūḻnilaiyilum kūṭa inta paruvattai nīṅkaḷ aṉupavittīrkaḷ eṉṟu nampukiṟēṉ. Iyēcuviṉ mītu uṅkaḷ kaṇkaḷai vaittirukka eppōtum niṉaivil koḷḷuṅkaḷ, atu niccayamāka ellā vāḻkkai pōrāṭṭaṅkaḷaiyum tāṅkuvatai eḷitākkum
Spanish
Familia Ho Ho Ho SM,
Es domingo 20 de diciembre y estamos a 5 días de Navidad; Espero que hayas disfrutado esta temporada incluso con la situación del virus. Recuerde siempre mantener los ojos clavados en Jesús y sin duda hará que sea más fácil soportar todas las luchas de la vida.
We are 24/7 Christmas music from now through Christmas. Check out the schedule for your favorite artists and groups,
A GREAT DAY of MUSIC___Please share with all you friends and family!!!!!!
Here is a verse to meditate on:
“But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.” – Micah 5:2
You know there is no better way to introduce Jesus to your friends who never had the fortune of knowing him, then through great music. All you need to do is SHARE CCM CLASSIC with them and let the music do the rest.
Here Is The Program Schedule:
12AM Christmas Album “Chrsitmas Eve and Stories” Trans-Siberian Orchestra
1:15AM Christmas Album “The First Noel” Steve Green
2AM Christmas Album “Merry Christmas With Love” Clay Aiken
3AM Christmas Album “Christmas Favorites” Dean Martin, Perry Como, Mel Torme, Johnny Mercer
4AM Bonnie Keen/Chris Yataes Christmas Show
5AM Christmas Album “ Dream a Dream” Various Artists
6AM Christmas Album “ White Christmas” Bing Crosby
7:00AM Christmas Album “The Christmas Album” Chicago
8AM Greg X Volz Christmas Show
9AM Christmas Album “Holm For Christmas” Dallas Holm
10AM Christmas Album “A Christmas” The Carpenters
11:00AM Christmas Album “A Christmas Story” Russ Taff
12:00PM Christmas Album “Jolly Christmas” Frank Sinatra
1PM CCM Classic Christmas Show
2:45PM Christmas Album “Merry Christmas With Love” Clay Aiken
3:45PM Jaime Jamgochian Christmas Show
4:45PM Christmas Album “Merry Christmas” Dorris day & Dinah Shore
5:30PM Bonnie Keen/Chris Yataes Christmas Show
6:30PM Christmas Album “An Evening in December” First Call
7:30PM Christmas Album “The Spirit of Christmas” Phil Driscoll
9:00PM Christmas Album “Chrsitmas Eve and Stories” Trans-Siberian Orchestra
10:15PM Christmas Album “ WOW 2011” 3 hours long
I hope that you will tune in! Listen by computer: http://www.ccmclassic.com/ccm-classic-radio-station.htm
Or GET Your FREE ANDROID APP at: https://play.google.com/store/apps/details...
Or You Apple App at: https://apps.apple.com/us/app/ccm-classic-radio/id966557285 PLEASE LIKE US AND SHARE US AND RATE OUR APP.
Remember that you can always check out the CCM Classic interviews on our Podcast Station at:
Also we have a few interviews on our youtube channel and some funny quotes from some of you
favorite CCM artists. Please check this out at:
Be Blessed
Michael Lederer


back to list


Comments

Post has no comments.

Post a Comment

Captcha Image

Trackback Link
http://www.ccmclassic.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=18504&PostID=1533945&A=Trackback
Trackbacks
Post has no trackbacks.